Zbiórka Publiczna – wszystko, co musisz wiedzieć.

1. Zbiórka Publiczna:

 • Zbiórką publiczną jest zbieranie gotówki lub darów w przestrzeni publicznej – np. do skarbon czy puszek.
 • Dotyczy wyłącznie ofiar w gotówce lub w naturze, czyli pieniędzy, darów rzeczowych.

2. Cele Zbiórki Publicznej:

 • muszą być z tzw. sfery zadań publicznych – czyli np. na działalność charytatywną, promocję zdrowia, działalność na rzecz osób chorych itp.
 • organizator zbiórki nie może jej organizować na cel niezgodny z prawem.
 • dopuszczona jest możliwość zmiany celu zbiórki w trakcie jej trwania, ale nadal musi to być cel zgodny z ustawą o pożytku.

3.  Kto może prowadzić zbiórkę publiczną?

a. Fundacje i stowarzyszenia
b. tzw. organizacje kościelne
c. komitety społeczne, które zostają powołane w celu przeprowadzenia zbiórki publicznej.

 • Zbiórki publicznej nie może prowadzić jedna osoba. Taką zbiórkę może prowadzić komitet społeczny składający się z minimum 3 osób, które mają pełną zdolność do czynności prawnych i są niekarane. Zakładają one akt założycielski Formularz  – według wzoru papierowego, z własnoręcznymi podpisami lub poprzez formularz elektroniczny na stronie zbiorki.gov.pl
 • Członkowie komitetu społecznego ponoszą odpowiedzialność osobistą za działania komitetu. Każda ewentualna zmiana komitetu musi zostać zgłoszona – zostaje ona zaktualizowana.

4. Zgłoszenie zbiórki publicznej

 • Zbiórkę zgłasza się poprzez wysłanie papierowego wzoru ( poprawnie wypełnionego) na adres Ministerstwa Spraw wewnętrznych i Administracji lub elektronicznie na portalu zbiorki.gov.pl
 • do przeprowadzenia zbiórki wystarczy poprawnie wypełnione zgłoszenie ( w tym akt założycielski).
 • formularze można pobrać na portalu w sekcji ” zgłoś lub rozlicz zbiórkę papierowo”
 • Zbiórkę publiczną zgłasza komitet społeczny – wymagane jest : akt założycielski oraz zbiórka publiczna

Osoba uprawniona do reprezentowania organizatora zbiórki jest weryfikowana na postawie danych zawartych w akcie założycielski. Ważne, aby dane osoby uprawnionej do reprezentowania zawarte w zgłoszeniu i akcie były zgodne.

 • zbiórka może rozpocząć się dopiero od momentu publikacji informacji ze zgłoszenia na portalu zbiórek publicznych.

Przy wypełnianiu wniosku, jako organizator zwróć uwagę na:

 • Odpowiednie wypełnienie wszystkich obowiązkowych pól formularza. Przyśpieszy to rozpoczęcie zbiórki.
 • Podpis formularza przez osobę uprawnioną.
 • Dane organizatora zbiórki
 • Nazwa podmiotu i adres.
 • Imiona i nazwiska członków komitetu społecznego i wszystkie ich dane.
 • Miejsce prowadzenia zbiórki
 • Termin rozpoczęcia i zakończenia zbiórki ( nie dłużej niż na 12 miesięcy)

5. Rozliczanie zbiórki po jej zakończeniu

Organizator zbiórki publicznej trwającej nie dłużej niż 12 miesięcy ( komitet społeczny) składa dwa rodzaje sprawozdań:

Sprawozdanie z przeprowadzonej zbiórki: Komitet społeczny składa sprawozdanie w terminie do 30 dni od dnia zakończenia zbiórki. Nie można złożyć go przed zakończeniem zbiórki.

Sprawozdanie z rozdysponowania zebranych ofiar: Do obowiązku komitetu należy rozliczenie się z rozdysponowania wszystkich zebranych ofiar. Sprawozdanie to należy złożyć najpóźniej w rok i 30 dni od zakończenia zbiórki. ( w terminie 30 dni od zakończenia 12 – miesięcznego okresu od daty zakończenia zbiórki).

Zbiórka publiczna na chore dzieci – FAQ

Co nie jest zbiórką publiczną?

Zbiórką publiczną nie jest zbieranie, po którym pozostaje ślad przepływu pieniędzy lub ewidencjonowania darów. Z tego względu, do zbiórek publicznych nie zalicza się m.in. przelewów na konto fundacji, przekazywania pieniędzy i darów za pomocą wirtualnych platform, SMSów charytatywnych, publikowania w mediach, Internecie apeli o przekazywanie wpłat na konto.

Ponadto, za zbiórki publiczne zgodnie z ustawą nie uważa się zbiórek na cele religijne, organizowanych w szkole, zbiórek koleżeńskich w pracy, loterii pieniężnych i fantowych.

Czy zgłoszenie zbiórki publicznej online jest możliwe?

Tak, zbiórkę publiczną można zgłosić online, na stronie zbiorki.gov.pl. Tak zgłoszona zbiórka jest obsłużona szybciej, ponadto sam proces zgłaszania jest wygodniejszy dla organizatora – formularz zgłoszeniowy posiada wbudowane podpowiedzi, pomagające wypełnić dokument.

By zgłosić zbiórkę publiczną należy na stronie zbiorki.gov.pl zalogować się przez ePUAP i wypełnić formularz. Zbiórka może zostać zgłoszona przez osobę upoważnioną, w przypadku osób nieupoważnionych (np. nie będących w zarządzie organizacji) konieczne jest dołączenie pełnomocnictwa.

Jakie dokumenty są potrzebne do zgłoszenia zbiórki publicznej na chore dzieci?

Dokumenty potrzebne do zgłoszenia zbiórki publicznej zależą od tego, kto jest jej organizatorem. Organizacja posiadająca dane rejestrowe (np. KRS) musi dostarczyć jedynie zgłoszenie – osoba uprawniona do reprezentowania organizatora zbiórki jest weryfikowana na bazie wpisu do KRS lub innego rejestru. W przypadku, gdy zbiórkę zgłasza pełnomocnik organizacji poza zgłoszeniem konieczne jest dostarczenie pełnomocnictwa. Gdy zbiórkę publiczną zgłasza komitet społeczny dodatkowo do zgłoszenia należy dołączyć akt założycielski. Na jego podstawie weryfikowana jest osoba uprawniona do reprezentowania organizatora zbiórki.

Jakie są obowiązki organizatorów zbiórki publicznej?

Organizatorzy zbiórki publicznej mają określone obowiązki, które należy spełnić przed, w trakcie i po zakończeniu zbiórki. Przede wszystkim, należy prawidłowo zgłosić zbiórkę oraz uzyskać zgodę odpowiedniego organu na jej przeprowadzenie. Podczas zbiórki, organizatorzy powinni dbać o przejrzystość działań, a także przestrzegać zasad dotyczących bezpieczeństwa uczestników i osób korzystających z pomocy. Po zakończeniu zbiórki, organizatorzy mają obowiązek przedłożyć sprawozdanie z przebiegu zbiórki, w tym informacje o zebranych środkach oraz wykorzystaniu pozyskanych funduszy na wskazany cel.

Co nie jest zbiórką publiczną?

Niewłaściwe przeprowadzenie zbiórki publicznej może prowadzić do różnych konsekwencji prawnych, w zależności od charakteru nieprawidłowości. W przypadku, gdy zbiórka została przeprowadzona bez wymaganej zgody lub niezgodnie z jej warunkami, organy mogą nałożyć na organizatora karę finansową. W skrajnych przypadkach, gdy naruszenia są szczególnie poważne, może dojść do wszczęcia postępowania karnego. Ponadto, organizator może zostać zobowiązany do zwrotu zebranych środków lub naprawienia szkody wyrządzonej w wyniku nieprawidłowego przeprowadzenia zbiórki.

Czy osoby prywatne mogą organizować zbiórki publiczne na chore dzieci?

Osoby prywatne także mogą organizować zbiórki publiczne na chore dzieci, jednak wymagane jest spełnienie określonych warunków. Osoba prywatna powinna zgłosić zbiórkę jako komitet społeczny, który tworzy się w celu przeprowadzenia zbiórki. W takim przypadku, do zgłoszenia zbiórki publicznej należy dołączyć akt założycielski komitetu społecznego. Organizacja zbiórki przez osoby prywatne wiąże się z większą odpowiedzialnością, dlatego warto rozważyć współpracę z istniejącymi organizacjami pożytku publicznego lub innymi organizacjami działającymi na rzecz dzieci chorych.

Jakie są zalety zbiórek internetowych w porównaniu do zbiórek publicznych?

Zbiórki internetowe oferują wiele zalet w porównaniu do zbiórek publicznych. Przede wszystkim, mają potencjał dotarcia do szerszego grona darczyńców, dzięki globalnemu zasięgowi internetu. Zbiórki internetowe są także bardziej wygodne dla darczyńców, którzy mogą dokonywać wpłat z dowolnego miejsca i o dowolnej porze, bez konieczności wychodzenia z domu. Dodatkowo, organizatorzy zbiórek internetowych mają łatwiejszy dostęp do narzędzi monitorowania i analizy efektywności swojej zbiórki, co pozwala na lepsze zarządzanie inicjatywą i ewentualne dostosowanie strategii. Wreszcie, zbiórki internetowe często wiążą się z niższymi kosztami organizacyjnymi, co może przyczynić się do większego zaangażowania ze strony darczyńców i skutkować większym wsparciem dla potrzebujących dzieci.

Jakie są zalety zbiórek publicznych?

Mimo licznych zalet zbiórek internetowych, warto również docenić zalety zbiórek publicznych. W przypadku zbiórek publicznych, organizatorzy mają możliwość bezpośredniego kontaktu z potencjalnymi darczyńcami, co pozwala na lepsze wyjaśnienie celów zbiórki oraz nawiązanie osobistej relacji z uczestnikami. Ponadto, zbiórki publiczne są bardziej widoczne w przestrzeni miejskiej, co może przyciągnąć uwagę osób, które normalnie nie uczestniczyłyby w zbiórkach internetowych. Zbiórki publiczne mogą również promować poczucie wspólnoty i solidarności społecznej, mobilizując różne grupy i jednostki do wspólnego działania na rzecz osób potrzebujących. Wreszcie, dla niektórych darczyńców, uczestnictwo w zbiórce publicznej może być bardziej satysfakcjonujące, gdyż pozwala na bezpośrednie wsparcie konkretnej inicjatywy, widoczne w ich najbliższym otoczeniu.

Jak łączyć zbiórki publiczne z zbiórkami internetowymi

Zbiórki publiczne i internetowe mogą być połączone, tworząc synergiczne działania na rzecz wsparcia potrzebujących. Organizatorzy mogą wykorzystać zasięg internetowy do promowania zbiórki publicznej, informując o niej za pomocą stron internetowych, mediów społecznościowych czy newsletterów. W ten sposób, osoby zainteresowane wsparciem inicjatywy będą miały świadomość, kiedy i gdzie odbywa się zbiórka publiczna, co może przyczynić się do większej frekwencji.

W odwrotnym kierunku, zbiórki publiczne mogą być wykorzystane do promowania zbiórek internetowych. Podczas zbiórki publicznej, organizatorzy mogą informować uczestników o możliwości wsparcia inicjatywy także za pomocą zbiórki online, co pozwoli na dotarcie do osób, które nie mogą uczestniczyć bezpośrednio w zbiórce publicznej. W ten sposób, zbiórki publiczne i internetowe mogą wzajemnie się uzupełniać, przyczyniając się do osiągnięcia celów organizacji oraz zwiększając wsparcie dla potrzebujących.

W przypadku planowania połączonych zbiórek publicznych i internetowych, warto pamiętać o dostosowaniu strategii komunikacji do obu rodzajów zbiórek oraz o ścisłej współpracy pomiędzy różnymi zespołami zaangażowanymi w organizację.

X

Wesprzyj fundacje lub darowizna dla konkretnej osoby

Wybierz metodę płatności

payu
paypal
money
przelew tradycyjny

Darowizny wpłacić można na konto:

Fundacja „Rycerze i Księżniczki”
Ul. Żegańska 21/23
04-713 Warszawa
PKO Bank Polski
90 1020 1042 0000 8902 0324 4142

Do wpłat zagranicznych
Swift: BPKOPLP90102010420000890203244142
IBAN: PL90102010420000890203244142

Konto walutowe USD:
IBAN: PL98102010420000850203422383
Swift: BPKOPLPW98102010420000850203422383

Konto walutowe EUR:
Swift: BPKOPLPW02102010420000830203746831
IBAN: PL02102010420000830203746831