Witamy w serwisie internetowym rycerzeiksiezniczki.pl, który jest prowadzony przez „Fundację Rycerze i Księżniczki”. Poniżej wyjaśniamy obowiązujące w „Fundacji Rycerze i Księżniczki” zasady przetwarzania wszelkich informacji o charakterze danych osobowych, jakie Użytkownik serwisu może nam udostępnić podczas korzystania z tej strony. Naszym celem jest ochrona danych osobowych Użytkownika w Internecie. W naszym serwisie Użytkownik znajdzie opis podejmowanych przez nas działań, opisy zbiórek naszych podopiecznych, może przeczytać nasze sprawozdania bez konieczności przekazywania jakichkolwiek informacji o sobie. Jeśli jednak Użytkownik przekaże nam informacje dotyczące swoich danych osobowych, takie jak adres, adres poczty elektronicznej, numery telefonu i faksu, dane demograficzne i inne informacje identyfikujące, to informacje takie nie będą ujawniane jakiejkolwiek organizacji zewnętrznej, chyba, że wcześniej zostaniemy przez niego do tego upoważnieni lub obowiązek ujawnienia tych danych spoczywał będzie na nas z mocy obowiązującego prawa.
Fundacja Rycerze i Księżniczki” zapewnia, że zasady przyjęte w niniejszej polityce prywatności zapewniają wszystkim użytkownikom serwisu rycerzeiksiezniczki.pl realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w tej ustawie. Realizacja powyższych uprawnień następuje poprzez wysłanie e-maila do „Fundacji Rycerze i Księżniczki” ze stosownym żądaniem na adres e-mail: kontakt@rycerzeiksiezniczki.pl z adresu e-mail podanego podczas ewentualnej rejestracji w serwisie rycerzeiksiezniczki.pl
Po to by lepiej realizować nasze usługi, będziemy przekazywać do przeglądarki sieciowej Użytkownika niewielki plik, który będzie przechowywany w jego komputerze i odczytywany przez nasz serwer Internetowy (nazywamy taki plik /cookie/ – „ciasteczko”). Takie „ciasteczko” nie może zostać odczytane przez żaden serwer internetowy poza tym, który dokonał jego transmisji. „Ciasteczko” jest przez nas wykorzystywana do szeregu zadań administracyjnych, na przykład do przechowywania preferencji Użytkownika co do informacji określonego typu czy też hasła Użytkownika, którego nie będzie on musiał wprowadzać przy każdorazowej wizycie na naszej stronie internetowej. Większość takich „ciasteczek” istnieje tylko w trakcie trwania sesji lub „odwiedzin”. Żadna z nich nie będzie zawierać informacji umożliwiającej innym osobom skontaktowanie się z Użytkownikiem elektronicznie, pocztą elektroniczną czy też pocztą reklamową. Użytkownik może przygotować swoją przeglądarkę sieciową do informowania go o tym, kiedy przysyłane są „ciasteczka” lub do uniemożliwiania przesyłania takich „ciasteczek” informacyjnych. „Ciasteczek” używamy również do celów statystycznych – bez odnoszenia ich do konkretnego odwiedzającego witrynę.
Dane użytkowników zbierane są także celowo w ramach obowiązujących kampanii poprzez formularze kontaktowe oraz reklamowe. Zbierane dane to imię i nazwisko, e-mail i telefon. Użytkownik pozostawia swoje dane dobrowolnie i upoważnia Fundację do kontaktu w ramach prowadzonej kampanii. Dane te nie są przekazywane żadnym podmiotom trzecim, a Użytkownik ma możliwość wglądu w swoje dane, zmiany ich i usunięcia na wyraźne żądanie pisząc na adres e-mail: kontakt@rycerzeiksiezniczki.pl z adresu e-mail podanego podczas ewentualnej rejestracji w kampanii rycerzeiksiezniczki.pl. „Fundacja Rycerze i Księżniczki” zastrzega sobie prawo do aktualizacji i zmiany niniejszej polityki prywatności poprzez publikację nowej wersji na tej stronie. Mamy nadzieję, że nasze zasady pozwolą zawsze cieszyć się Państwu wygodnym użytkowaniem naszego serwisu. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości oraz dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: sekretariat@rycerzeiksiezniczki.pl

R e g u l a m i n
Serwisu Fundacji
„Rycerze i Księżniczki”

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Serwis internetowy Fundacji „Rycerze i Księżniczki” zwany dalej Serwisem, działający pod głównym adresem https://rik.pl/, prowadzony jest przez Fundację „Rycerze i Księżniczki”, ul. Żegańska 21/23, 04-713 Warszawa, KRS: 0000557412, zwaną dalej Fundacją.
2. Aktualne dane kontaktowe Fundacji zamieszczone i udostępnione są pod adresem https://rik.pl/kontakt/.
3. Środki zebrane za pośrednictwem metod wsparcia finansowego i niefinansowego, dostępnych w Serwisie, przekazywane są na rzecz osób potrzebujących, którym Fundacja udziela wsparcia, zwanych dalej Podopiecznymi, zgodnie z zasadami niniejszego regulaminu i Statutu Fundacji, dostępnego w serwisie w formie online na stronie Serwisu, jak również fizycznie w siedzibie Fundacji.
4. Fundacja jest Organizacją Pożytku Publicznego wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

§ 2 Zadania Serwisu

1. Do głównych zadań Serwisu należą:
1) zapewnienie realnej możliwości niesienia wsparcia i pomocy osobom potrzebującym, będącym Podopiecznymi Fundacji w formie finansowej i niefinansowej;
2) prezentacja i koordynacja form wsparcia finansowego i niefinansowego udzielanych przez darczyńców na rzecz Podopiecznych Fundacji i na rzecz statutowych działań Fundacji;
3) dostęp do bazy Podopiecznych Fundacji, wraz z informacjami o przyczynach zaistnienia potrzeby udzielenia wsparcia każdemu z Podopiecznych;
4) budowanie i wspieranie postaw obywatelskich polegających na bezinteresownej i humanitarnej potrzebie pomocy osobom potrzebującym.

§ 3 Podopieczni

1. Zgłoszenia osoby potrzebującej jako Podopiecznego, dokonuje się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego w Serwisie pod adresem https://rik.pl/potrzebuje-pomocy/ lub przez kontakt pocztą elektroniczną bądź bezpośredni kontakt z Fundacją. Osoba dokonująca zgłoszenia zwana jest dalej „Zgłaszającym”.
2. Dane zamieszczane w formularzu zgłoszenia podlegają ochronie, którą gwarantuje Fundacja i będą wykorzystane wyłącznie w ramach działań związanych z uzyskiwaniem i niesieniem pomocy Podopiecznemu i nie będą przekazywane żadnym podmiotom trzecim, niezwiązanym z pomocą Podopiecznemu, stosownie do treści umowy zawartej pomiędzy Podopiecznym a Fundacją, w zgodnie ze Statutem Fundacji.
3. Zgłaszający oświadcza, że jest uprawniony do dokonania zgłoszenia osoby potrzebującej, że osoba potrzebująca potrzebuje rzeczywistej pomocy i jest osobą istniejącą, że podane dane, zdjęcie i opisany stan faktyczny są zgodne z rzeczywistością. Dokonanie zgłoszenia osoby nieistniejącej, mające na celu uzyskanie w szczególności korzyści majątkowej, jest poważnym naruszeniem regulaminu i może być uznane przez Fundację za próbę wprowadzenia w błąd. W razie zaistnienia takiego stanu Fundacja może podjąć kroki przewidziane powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności wstąpić na drogę sądową.
4. Zgłaszający oświadcza, że ma prawo do dysponowania udostępnianymi danymi i obrazami osoby potrzebującej i udziela Fundacji nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji niewyłącznej na wykorzystanie udostępnionych obrazów i danych w celu niesienia pomocy zgłoszonemu Podopiecznemu, na polach eksploatacji obejmujących prezentacje obrazów na stronie Serwisu Fundacji, na materiałach informacyjnych w formie fizycznej i elektronicznej, w szczególności nadruków, afiszy, naklejek, plakatów i na slajdach prezentacji w ramach spotkań z darczyńcami.
5. Podopieczni mają prawo do informacji o działaniach, funduszach i wpłatach, podjętych, zebranych i uiszczonych w związku ze świadczeniem pomocy Podopiecznemu przez Fundację, jak również do innych informacji, bezpośrednio związanych z działalnością Fundacji na rzecz Podopiecznego. Informacje te udzielane są przez Fundację w sposób transparentny i w rozsądnym terminie, zaś w sprawach niecierpiących zwłoki w najszybszym możliwym terminie.

§ 4 Techniczne warunki korzystania z Serwisu

1. Serwis służy realizacji zadań określonych w §2 niniejszego regulaminu, statutowych zadań Fundacji i pomocy w udzielaniu realnego wsparcia Podopiecznym Fundacji.
2. Zabrania się korzystania z Serwisu w sposób sprzeczny z istotą i zadaniami Serwisu określonymi w niniejszym Regulaminie, jak również w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, lub wykorzystując funkcjonalności Serwisu w celu obejścia prawa. Takie działania Fundacja uznaje za niedopuszczalne i sprzeczne z niniejszym Regulaminem.
3. By korzystać z Serwisu, stosownie do poszczególnych jego funkcjonalności, wymagane są w szczególności dostęp do sieci Internet, posiadanie dostępu do poczty e-mail, posiadanie rachunku bankowego, posiadanie aktualnego oprogramowania i przeglądarki Internetowej, umożliwiających wyświetlenie treści Serwisu.

§ 5 Darowizny i finansowe metody wsparcia

1. Finansowego wsparcia Podopiecznych Fundacji, jak również realizacji statutowych zadań Fundacji, udzielać można za pośrednictwem:
1) płatności obsługiwanych przez serwis płatności internetowych PayU.pl. Szczegóły i zasady dokonywania transakcji za pośrednictwem serwisu PayU.pl określa regulamin PayU, dostępny pod adresem www.payu.pl;
2) płatności obsługiwanych przez serwis płatności internetowych PayPal. Szczegóły i zasady dokonywania transakcji za pośrednictwem serwisu PayPal określa regulamin PayPal, dostępny pod adresem www.paypal.com;
3) przelewu tradycyjnego dokonanego na konto Fundacji w PKO Banku Polskim nr 90 1020 1042 0000 8902 0324 4142. Szczegóły dotyczące wpłat zagranicznych i wpłat w walutach innych niż PLN znajdują się na stronie głównej Serwisu, w zakładce „Wesprzyj fundację”, po wybraniu opcji „Przelew tradycyjny”, jako metody płatności.
2. Finansowego wsparcia Podopiecznych Fundacji, jak również realizacji statutowych zadań Fundacji, udzielić można również przekazując 1,5% podatku na Fundację, będącą Organizacją Pożytku Publicznego, stosownie do treści bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego, w związku z informacjami udostępnionymi w Serwisie pod adresem https://rik.pl/1procent/.

§ 6 Pozafinansowe i pośrednie formy wsparcia

1. Pozafinansowego i pośredniego wsparcia Podopiecznych Fundacji, jak również realizacji statutowych zadań Fundacji, udzielać można za pośrednictwem:
1) aukcji charytatywnych, o których mowa na stronie Serwisu, pod zakładką „Jak pomóc”, po wybraniu opcji „Aukcje charytatywne”. Aukcje odbywają się za pośrednictwem strony https://aukcje.rik.pl/, na zasadach określonych regulaminem serwisu www.aukcje.rik.pl, dostępnym na jego stronie, w zakładce „Regulamin”;
2) zbiórek finansowych na rzecz Podopiecznych za pośrednictwem serwisu www.facebook.pl, w sposób określony w Serwisie pod adresem https://rik.pl/jak-pomoc/jestem-osoba-fizyczna/wplac-darowizne-3/, na zasadach określonych w regulaminie strony www.facebook.pl;
3) programów lojalnościowych „Wspieranie przez kupowanie!”, w sposób określony w serwisie pod adresem https://rik.pl/jak-pomoc/jestem-osoba-fizyczna/wplac-darowizne-4/, na zasadach określonych każdorazowo w regulaminach podmiotów współpracujących w realizacji programów lojalnościowych „Wspieranie przez kupowanie!”, zamieszczonych na następujących stronach internetowych tych podmiotów:
a) https://fanimani.pl/;
b) https://www.ideafairplay.pl/;
c) https://www.ubraniadooddania.pl/.
4) współpracy z Fundacją w ramach wolontariatu i wolontariatu pracowniczego, na zasadach i za pośrednictwem zgłoszenia przez formularz kontaktowy, dostępnych w Serwisie pod adresem https://rik.pl/frik/;
5) zbiórki publicznej, o której mowa na stronie Serwisu pod adresem https://rik.pl/zbiorkapubliczna/, przeprowadzanej zgodnie i stosownie do treści bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego.

§ 7 Reklamacje i strony trzecie

1. Każdemu użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu.
2. Reklamacje składać można za pośrednictwem kanałów kontaktowych, wskazanych w Serwisie w zakładce „Kontakt”, pod adresem https://rik.pl/kontakt/.
3. Fundacja informuje, że reklamacje na działanie stron internetowych, innych niż Serwis, rozpatrzone zostają w sposób i w trybie określonym każdorazowo regulaminem takiej strony internetowej i winny być wysyłane za pośrednictwem tych stron.
4. Fundacja dokłada staranności, by strony internetowe podmiotów, do których linki znajdują się w Serwisie, były rzetelne i nie wprowadzały w błąd. W razie wykrycia przez Fundację, nie dających się pogodzić z charakterem prowadzonej działalności faktów, dotyczących podmiotów, do których stron internetowych linki zamieszczono w Serwisie, Fundacja zastrzega prawo do usunięcia tych linków z Serwisu.

§ 8 Postanowienia końcowe
1. Fundacja zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym regulaminie. Dokonane zmiany wchodzą w życie z chwilą ich publikacji, za wcześniejszym, opublikowanym co najmniej na 7 dni wcześniej uprzedzeniem o zamiarze ich dokonania, lub w razie braku takiego uprzedzenia, 7 dni od publikacji, chyba, że co innego wynika z treści ogłoszenia zmieniającego.
2. W przypadku sprzeczności, pomiędzy niniejszym regulaminem a umową zawartą z Podopiecznym, pierwszeństwo mają zapisy umowy.
3. Prawem właściwym dla działalności Serwisu jest prawo Polskie. Wszelkie spory, które mogłyby wyniknąć z działania Serwisu, Strony zobowiązują się załatwić na drodze polubownej. Jeśli polubowne metody załatwienia sporu nie przyniosą rezultatu, dla ich załatwienia właściwy jest sąd miejsca siedziby Fundacji.
4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Serwisie Fundacji.

X

Wesprzyj fundacje lub darowizna dla konkretnej osoby

Wybierz metodę płatności

payu
paypal
money
przelew tradycyjny

Darowizny wpłacić można na konto:

Fundacja „Rycerze i Księżniczki”
Ul. Żegańska 21/23
04-713 Warszawa
PKO Bank Polski
90 1020 1042 0000 8902 0324 4142

Do wpłat zagranicznych
Swift: BPKOPLP90102010420000890203244142
IBAN: PL90102010420000890203244142

Konto walutowe USD:
IBAN: PL98102010420000850203422383
Swift: BPKOPLPW98102010420000850203422383

Konto walutowe EUR:
Swift: BPKOPLPW02102010420000830203746831
IBAN: PL02102010420000830203746831