Statut Fundacji Rycerze i Księżniczki

1% Podatku fundacja opp fundacja charytatywna

fundacja opp fundacja charytatywna

Rozdział I
§ 1

Fundacja Rycerze i Księżniczki, zwana dalej „Fundacją”, została ustanowiona aktem notarialnym z dnia 01 grudnia 2014 roku repertorium A Numer 9947/2014, następnie zmienionym dnia 3 marca 2015 roku, repertorium A Numer 1717/2015 sporządzonymi przez Notariusza Sławomira Borzęckiego, w siedzibie jego Kancelarii Notarialnej przy ul. Złotej 73 w Warszawie.

§ 2

Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 40 z późn. zm.), regulacji dotyczących organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego i innych właściwych aktów prawa oraz postanowień niniejszego Statutu.

§ 3

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 4

1. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.
2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami,
zarówno na obszarze Polski, jak i za granicą.

§ 5

Fundacja została ustanowiona na czas nieoznaczony.

§ 6

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister do spraw zdrowia.

§ 7

Fundacja używa pieczęci z napisem – Fundacja Rycerze i Księżniczki, a także zgodnie z odpowiednimi
przepisami może korzystać z innych wyróżniających ją wzorów i znaków graficznych.

Rozdział II
§ 8

Celem Fundacji jest:
1. Niesienie pomocy osobom dotkniętym poważnymi, nieuleczalnymi lub trudno uleczalnymi
schorzeniami, osobom oczekującym na trudne bądź drogie zabiegi medyczne, oraz rodzinom tych
osób.
2. Niesienie pomocy społecznej osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, w tym dotkniętych
sytuacjami opisanymi w pkt. 1 oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
3. Niesienie pomocy hospicjom, domom dziecka, domom samotnej matki, domom poprawczym,
placówkom wychowawczym i innym ośrodkom służącym osobom znajdującym się w trudnych
sytuacjach życiowych.
4. Działalność charytatywna i dobroczynna.
5. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
6. Działalność na rzecz promocji i organizacji wolontariatu.
7. Działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia, w tym upowszechnianie wiedzy na temat
nieuleczalnych, trudno uleczalnych i rzadkich schorzeń.
8. Działalność na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży.
9. Wspieranie inicjatyw o charakterze naukowym, badawczo – naukowym i badawczo –
wdrożeniowym, w tym pomoc w realizacji badań naukowych.
10. Wspieranie działań na rzecz poprawy jakości prowadzonych badań naukowych.
11. Wspieranie działań mających na celu komercjalizację wyników badań w zakresie schorzeń
nieuleczalnych lub trudno uleczalnych, jak również chorób rzadkich i chorób genetycznych.
12. Upowszechnianie i promocja osiągnięć naukowych i badawczych w zakresie schorzeń nieuleczalnych
lub trudno uleczalnych, w tym schorzeń genetycznych i chorób rzadkich.
13. Działalność na rzecz nauki polskiej ze szczególnym uwzględnieniem projektów badawczych mających
na celu pomoc chorym cierpiącym na choroby rzadkie, genetyczne.
14. Działalność edukacyjna, w tym mająca na celu wzrost w społeczeństwie świadomości w zakresie
leczenia i profilaktyki chorób genetycznych, chorób rzadkich, nowotworów i innych nieuleczalnych
lub trudno uleczalnych chorób.
15. Pomoc społeczna w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz.U.
2017 poz. 1769).
16. Wspieranie badań naukowych zgodnych z celami Fundacji.
17. Działalności na rzecz organizacji pozarządowych w zakresie celów statutowych Fundacji.

§ 9

Fundacja realizuje swoje cele statutowe przez:
1. Organizowanie i finansowanie zabiegów medycznych, kuracji i zabiegów rehabilitacyjnych w
ośrodkach i placówkach polskich lub zagranicznych, w tym specjalistycznego sprzętu medycznego,
oraz leków i środków medycznych.
2. Organizowanie i przekazywanie żywności, środków higieny i innych artykułów do realizacji potrzeb
życia codziennego.
3. Organizowanie i przekazywanie rzeczy oraz środków finansowych.
4. Organizowanie akcji dobroczynnych i charytatywnych.
5. Organizowanie warsztatów, eventów, imprez okolicznościowych i innych przedsięwzięć jak również
wszelkiego rodzaju imprez kulturalnych, między innymi: koncertów, festiwali, wystaw, wernisaży w
kraju i za granicą służących realizacji celów statutowych.
6. Organizowanie spotkań, szkoleń, kursów, konferencji, warsztatów, prelekcji, seminariów i
wszelkiego poradnictwa służącego realizacji celów statutowych.
7. Organizowanie i udział w krajowych i międzynarodowych projektach służących realizacji celów
statutowych.
8. Organizowanie i koordynowanie działań na rzecz wolontariatu.
9. Prowadzenie działalności naukowej, publikacje mające na celu popularyzowanie celów Fundacji.
10. Współpracę z organami administracji państwowej, samorządowej i innymi podmiotami.
11. Finansowanie lub dofinansowanie projektów badawczych, współpracę z uczelniami i instytucjami
prowadzącymi działalność naukową i inne formy wspierania tych badań naukowych, które są
zgodne z celami Fundacji.
12. Promocję i organizację akcji popularyzujących cele Fundacji, organizowanie i prowadzenie
programów i konferencji propagujących cele fundacji oraz informowanie o nich w środkach
masowego przekazu.

§ 10

Dla realizacji swoich celów statutowych Fundacja prowadzi, w zakresie wszystkich sposobów realizacji, opisanych w § 9, nieodpłatną działalność pożytku publicznego, zgodnie z art. 6-10 i nast. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1817).

§ 11

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób, osób prawnych i instytucji zbieżną z jej celami.

§ 12

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w następującym zakresie:
1) Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
2) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
3) Pozostała działalność związana ze sportem,
4) Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
5) Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie
oprogramowania,
6) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
7) Działalność związana z projekcją filmów,
8) Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych,
9) Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych,
10) Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i
targowiskach,
11) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
12) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
13) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów
statutowych

Rozdział II
§ 13

1. Organem zarządzającym Fundacją jest Zarząd.
2. Zarząd Fundacji składa się od 1 do 3 Członków, w tym zawsze Prezesa.

§ 14

1. Kadencja Zarządu trwa 5 lat.
2. Fundację reprezentuje, w tym składa oświadczenia woli w sprawach majątkowych i niemajątkowych Prezes Zarządu jednoosobowo.
3. Umowy o pracę oraz wszelkie inne umowy z Członkami Zarządu podpisuje Przewodniczący Rady
Fundacji.
4. Członków Zarządu powołuje Fundator.
5. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą upływu kadencji, rezygnacji złożonej na piśmie albo odwołania przez Fundatora.
6. W przypadku śmierci Fundatora, uprawnienia Fundatora dotyczące wybierania i odwoływania Zarządu, przejmuje Rada Fundacji.

§ 15

1. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności wszystkich jego Członków. W razie równej ilości głosów, decyduje głos Prezesa.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na sześć miesięcy. Zwoływane są przez Prezesa
Zarządu poprzez wysłanie informacji pocztą elektroniczną na adres e-mail każdego z Członków na co
najmniej 2 tygodnie przed posiedzeniem. Prezes prowadzi listę adresów e-mail Członków Zarządu, a
każdy z Członków jest zobowiązany do podania swojego adresu i jego aktualizacji w przypadku zmiany.
3. Strukturę organizacyjną i formy działania Zarządu może precyzować Regulamin, uchwalony przez Zarząd Fundacji.
4. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
5. Członkowie Zarządu nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 16

Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:
1. Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz i kierowanie jej działalnością.
2. Opracowywanie rocznych planów pracy.
3. Sporządzanie i przedstawianie Radzie Fundacji rocznych sprawozdań z działalności Fundacji oraz
sprawozdań finansowych za dany rok.
4. Przygotowywanie i przedstawianie Ministrowi sprawującemu nadzór nad działalnością Fundacji
rocznych sprawozdań z jej działalności.
5. Zarządzanie majątkiem Fundacji.
6. Ustalanie wielkości zatrudnienia.
7. Podejmowanie decyzji o przystępowaniu do innych podmiotów oraz tworzeniu innych podmiotów.
8. Podejmowanie decyzji w sprawach nie zastrzeżonych w niniejszym Statucie do kompetencji innych
władz Fundacji.

§ 17

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Fundator.

§ 18

1. Rada Fundacji jest organem nadzorczym i kontrolnym.
2. Rada Fundacji składa się z 3 Członków, wybranych przez Fundatora.
3. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Fundacji.
4. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady.
5. Posiedzenia Rafy Fundacji odbywają się co najmniej raz na sześć miesięcy. Zwoływane są przez
Przewodniczącego poprzez wysłanie informacji pocztą elektroniczną na adres e-mail każdego z
Członków na co najmniej 2 tygodnie przed posiedzeniem. Przewodniczący prowadzi listę adresów
e-mail Członków Rady Fundacji, a każdy z Członków jest zobowiązany do podania swojego adresu i jego aktualizacji w przypadku zmiany.

§ 19

1. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał, podejmowanych zwykłą większością głosów w
obecności co najmniej połowy Członków; w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
2. Tryb działania Rady Fundacji może precyzować uchwalony przez nią Regulamin.

§ 20

1. Kadencja Rady Fundacji trwa 5 lat.
2. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa z chwilą:
a) upływu kadencji
b) złożenia pisemnej rezygnacji,
c) sądowego pozbawienia praw publicznych lub utraty zdolności do czynności prawnych,
d) odwołania, zgodnie z procedurą wskazaną w ust. 3 i 4.
3. Odwołania Członka Rady Fundacji dokonuje Fundator, w przypadku zaistnienia okoliczności, które w sposób długotrwały uniemożliwiają bądź w znaczny sposób utrudniają pełnienie funkcji przez Członka Rady lub powodują utratę zaufania do Członka Rady.
4. Osoby będące członkami Rady Fundacji:
1) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym
pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej
2) nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe.
5. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot
uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§ 21

Do kompetencji Rady Fundacji należy:
1. Nadzór nad działalnością Fundacji.
2. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
3. Zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd rocznych planów pracy.
4. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznego sprawozdania merytorycznego, zatwierdzanie
sprawozdania finansowego i udzielanie Członkom Zarządu absolutorium.
5. Podejmowanie uchwał o połączeniu Fundacji.

Rozdział IV
§ 22

1. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do
członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie jej organów oraz pracownicy
pozostają w związku małżeńskim we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia
albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
2. Zabrania się przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Zabrania się wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie
bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji.
4. Zabrania się zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów
Fundacji lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 23

1. Majątek Fundacji stanowią środki finansowe w kwocie 2500 zł (dwa tysiące pięćset złotych) wniesione przez Fundatora jako fundusz założycielski oraz dochody i inne aktywa nabyte przez Fundację.
2. Z majątku Fundacji kwota 1500 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) zostaje przekazana na działalność
gospodarczą.
3. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
5. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji jej celów
statutowych i wyłącznie jako dodatkową do działalności pożytku publicznego.
6. Dochody osiągane przez Fundację są przeznaczane w całości na działalność pożytku publicznego.
7. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy.

§ 24

1. Majątek Fundacji pochodzi z:
1) darowizn, spadków i zapisów,
2) dotacji i subwencji,
3) zbiórek publicznych,
4) nawiązek i świadczeń pieniężnych,
5) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych,
6) odsetek bankowych od środków finansowych, lokat kapitałowych, papierów wartościowych,
7) środków otrzymanych od sponsorów,
8) działalności gospodarczej,
2. Dochody osiągane przez Fundację są przeznaczane w całości na realizację jej celów statutowych.

§ 25

Fundacja może ustanowić odznaczenia, wyróżnienia i inne nagrody i przyznawać je osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla realizacji celów Fundacji.

Rozdział V
§ 26

1. Fundacja podlega likwidacji w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji, a także w razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja była ustanowiona.
2. Decyzję w przedmiocie likwidacji podejmuje Fundator.
3. Likwidację przeprowadza likwidator ustanowiony przez Zarząd, którego obowiązkiem jest działać
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Majątek Fundacji pozostający po jej likwidacji zostaje przeznaczony na cele, którym Fundacja służyła.
Rada Fundacji wskaże konkretny cel, na jaki majątek zostanie przeznaczony. Nie może on stanowić
indywidualnego dochodu osób prawnych i fizycznych.
5. Fundacja w stanie likwidacji może połączyć się z inną fundacją.

Jednolity tekst statutu przyjęty w dniu 10 kwietnia 2018 r.

X

Wybierz metodę płatności

payu
paypal
przelew tradycyjny
Deklarowana kwota
Dotacja anonimowa
Ukryj kwotę
Imię(nick)
Słowa wsparcia
Koszt obsługi zbiórki
Zgadzam się dodatkowo pokryć koszt obsługi zbiórki
Do deklarowanej kwoty zostanie doliczona jednoprocentowa prowizja pobierana przez PayU.
Imię(nick)
Słowa wsparcia
Dotacja anonimowa
Ukryj kwotę

Darowizny wpłacić można na konto:

Fundacja „Rycerze i Księżniczki”
ul.Jana Nowaka-Jeziorańskiego 52F, lok.89
03-982 Warszawa
PKO Bank Polski
90 1020 1042 0000 8902 0324 4142

Do wpłat zagranicznych
Swift: BPKOPLP90102010420000890203244142
IBAN: PL90102010420000890203244142

Konto walutowe USD:
IBAN: PL98102010420000850203422383
Swift: BPKOPLPW98102010420000850203422383

Konto walutowe EUR:
Swift: BPKOPLPW02102010420000830203746831
IBAN: PL02102010420000830203746831

Wyślij SMS o treści

POMOC

na numer 75265

(koszt wiadomości 5,00 zł netto, 6,15 zł brutto z VAT)